Rabu, 06 April 2011

Karya Ngraja Singa & Ngraja Sewala, Griya Jero Gede Sanur (Ida Bagus Agung Partha), 1 April 2011, photo oleh Mamok